XX Puchar Ligi - regulamin

Regulamin XX Pucharu Ligi

Przedstawiamy REGULAMIN XX edycji Pucharu Ligi.


I Cel

1. Popularyzacja gry w piłkę nożną w środowisku amatorskim.

 1. Podnoszenie poziomu sprawności i umiejętności piłkarskich.

 1. Aktywne spędzenie wolnego czasu.

II Organizator

Organizatorem turnieju Apertura by Spartan jest Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Sp. z o.o., ul. Lubińska 53, 53 – 623 Wrocław.

W imieniu organizatora, za sprawy sportowe odpowiada koordynator. Koordynatorem rozgrywek
w sezonie Jesień 2019 jest Pan Michał Pałamarz-Podgórny.

e-mail: [email protected]

facebook: https://www.facebook.com/SpartanCup/

III Miejsce i czas rozgrywek

 1. Miejscem rozgrywek jest boisko się przy ul. Krajewskiego 2.

 2. Zespół zobowiązany jest do punktualnego stawiania się w dniu meczowym na spotkanie. Nie stawienie się zespołu karane jest walkowerem oraz brakiem możliwości rozegrania kolejnego spotkania w ramach Pucharu Ligi.

 3. Jednocześnie – w przypadku niestawienia się na umówione spotkanie zespół, który występuje w rozgrywkach ligowych otrzyma -3 punkty w ligowej tabeli.

 4. Wszystkie zespoły powinny stawić się min. 15 min przed rozpoczęciem spotkania. Przed meczami następuje wspólna rozgrzewka wszystkich zawodników. Pomiędzy poszczególnymi meczami zespoły mają tylko 5 minut na dodatkową rozgrzewkę z piłkami.

 5. Wszelkie informacje dotyczące rozgrywek będą dostępne u organizatora w trakcie trwania rozgrywek oraz wyniki będą uaktualniane na stronie zawodów.

 6. XX Puchar Ligi zostanie rozegrany między od 28 września do 8 grudnia 2019 roku.

 7. Organizator gwarantuje każdej drużynie rozegranie 3 spotkań. W przypadku awansu do kolejnej rundy – będzie ich więcej.

IV Zgłoszenia

 1. Warunkiem udziału w XX Pucharze Ligi jest dokonanie zgłoszenia na karcie zgłoszenia
  w formie elektronicznej (skan) lub osobiście (w Centrum Spartan, ul. Krajewskiego 2) do dnia 17 września 2019 roku.

 2. Koszt udziału drużyny nieuczestniczącej w rozgrywkach ligowych Spartan Cup to 300 zł za drużynę. Wpłaty należy dokonać do 20 września 2019 roku gotówką w recepcji przy
  ul. Krajewskiego 2 lub przelewem na konto:

WCT SPARTAN – PKO BP SA I/O WROCŁAW

Numer konta: 51 1020 5226 0000 6702 0416 0990

W tytule wpłaty należy wpisać: udział w XX edycji Pucharu Ligi – /nazwa zespołu/.

V Uczestnictwo

 1. Uczestnictwo w XX edycji Pucharu Ligi jest dobrowolne, a rozgrywki mają charakter wyłącznie rekreacyjny. Zawodnicy przystępujący do rozgrywek są zobowiązani do przestrzegania regulaminów i zarządzeń organizatorów.

 1. W XX edycji Pucharu Ligi mogą brać udział zespoły będące reprezentacjami firm, instytucji, urzędów, stowarzyszeń, rad osiedli, szkół wyższych, jak i grupy nieformalne.

 1. Każda drużyna musi posiadać nazwę i osobę reprezentującą ją w kontaktach
  z organizatorem (kapitan drużyny). Wypełniając kartę zgłoszenia, Kapitan drużyny jest odpowiedzialny za zapoznanie zawodników z regulaminem i przepisami. Każdy
  z zawodników przystępując do rozgrywek (grając w swoim pierwszym meczu) składa oświadczenie że rozumie i akceptuje zapisy regulaminu rozgrywek.

 1. Mecze rozgrywane jak wyżej w pkt.3 (miejsce i termin).

 1. Termin, godzinę rozpoczęcia turnieju wyznacza organizator. Mecze rozgrywane będą
  w wybrane piątki i soboty, w wyjątkowych sytuacjach w inne dni tygodnia.

 1. Udział w turnieju mogą wziąć zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat (w wyjątkowych przypadkach 16 lat – wymagana pisemna zgoda prawnego opiekuna). Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć jednorazowo przed rozpoczęciem pierwszego meczu w turnieju, pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych umożliwiającą uczestnictwo w rozgrywkach.

 1. Do drużyny można zgłosić do 20 zawodników (drużyny uczestniczące w lidze do zgłoszonych zawodników do ligi mogą dokooptować 5 na rozgrywki Pucharu Ligi).

 2. W XX edycji Pucharu Ligi nie mogą występować zawodnicy grający w rozgrywkach OZPN krajowych.

 3. Udział w danym meczu zawodnika nieuprawnionego skutkuje przegraniem spotkania.

 4. Zespół uczestniczący w XX Pucharze Ligi musi posiadać nazwę oraz kapitana drużyny. Niedozwolone jest nazywanie drużyn w sposób niestosowny, wulgarny.

 5. Zespoły zobowiązane są do gry w strojach sportowych.

 6. Dozwolone obuwie do gry to buty sportowe lanki lub tzw. halówki.

 7. Zgłoszona drużyna ma obowiązek wytypować kapitana drużyny, który będzie ją reprezentował w kontaktach z organizatorem. Do obowiązków kapitana będzie należało: wypełnienie protokołu meczowego, dbanie o poprawne zachowanie się zawodników, dbanie o zachowanie porządku zawodników zarówno podczas meczu jak i po skończeniu spotkania. Kapitan odpowiada za niedopuszczenie do rozgrywek nieuprawnionego zawodnika.

 8. Zawodnik każdej drużyny zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem rozgrywek
  o Puchar Ligi i złożyć oświadczenie stwierdzające uczestnictwo w rozgrywkach na własną odpowiedzialność (podpis własnoręczny na karcie zgłoszenia). Podpis kapitana przy karcie zgłoszenia jest również akceptacją regulaminu przez wszystkich zawodników danej drużyny i obowiązkiem kapitana jest poinformowanie drużyny o treści regulaminu.

 9. Każdy zawodnik zgłaszając się do udziału w XX Pucharze Ligi oświadcza, że podane dane osobowe są zgodne z prawdą i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
  z obowiązującą ustawą oraz wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku (zdjęcia, filmy itp.) wykonywane na zlecenie organizatora Ligi, a zamieszczane na użytek i promocję Ligi Spartan Cup na stronach internetowych, w prasie, radio i telewizji będących patronami medialnymi Ligi.

 10. Zgłoszenie drużyny do turnieju przez uprawnioną do tego osobę (kapitan drużyny) i odbiór regulaminu oraz przepisów gry jest traktowane jako akceptacja otrzymanych regulaminów
  i przepisów przez wszystkich zawodników drużyny.

 11. Każdy zawodnik biorący udział w XX edycji Pucharu Ligi, ma obowiązek posiadania na każdym meczu dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Organizator ma prawo sprawdzenia tożsamości zawodników zgłoszonych do meczu. Sprawdzenie tożsamości może odbyć się również na wniosek jednej z drużyn pod warunkiem zgłoszenia organizatorowi tego zamiaru przed końcem spotkania. W przypadku stwierdzenia niezgodności z zapisami protokołu meczowego i listą zawodników zgłoszonych do ligi drużyna zostaje ukarana walkowerem.

 12. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach są zobowiązani we własnym zakresie poddać się badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia i zdolność do tego typu gry. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za udział osób niezdolnych do gry i wynikające z tego powodu wypadki (oraz za skutki wypadków) podczas gry.

 13. Zaleca się, aby zawodnicy ubezpieczyli się od NNW.

VI Zasady wyłonienia zwycięzcy

 1. Przed rozpoczęciem rozgrywek nastąpi losowanie. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach ligowych mogą wybrać dwie ścieżki: pucharową lub grupową. Drużyny nieuczestniczące
  w rozgrywkach ligowych grają w ścieżce grupowej.

 2. O kolejności drużyn w fazie grupowej decyduje:

a) Większa ilość zdobytych punktów,

b) lepszy stosunek bramek zdobytych i straconych,

c) wyniki bezpośrednich spotkań.

 1. Rozgrywki prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu oraz w oparciu o przepisy gry w PZPN i Spartan Cup.:

Punktacja obowiązująca w turnieju: • Zwycięstwo 3 pkt., • Przegrana 0 pkt., • Remis 1pkt.

• Walkower – wykluczenie z rozgrywek.

 1. W ścieżce grupowej do 2 rundy (1/8 finału) wychodzą po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy i grają dalej systemem pucharowym.

 2. W ścieżce pucharowej – od 1 rundy obowiązuje zasada „przegrywający odpada”. Po przypadku remisu po regulaminowym czasie gry następuje seria rzutów karnych (po 3 rzuty karne lub do skutku).

 3. Do finału rozgrywek awansują 2 drużyny.

 4. Mecze odbywają z sędziów posiadających kwalifikacje.

VII Nagrody

 1. Podczas fazy grupowej rozgrywek oraz w fazie pucharowej – będą wybierani najlepsi zawodnicy każdej kolejki, którzy otrzymają upominki od partnerów ligi.

 2. Drużyny, które wystąpią w finale otrzymają:

– puchary za udział w finale oraz zwycięstwo w rozgrywkach,

1 miejsce – nagroda rzeczowa, świadczenie rzeczowe o równowartości 2 tysięcy PLN

– 2 miejsce – nagroda rzeczowa, świadczenie rzeczowe o równowartości 1 tysięca PLN

– półfinaliści – nagrody pocieszenia

 1. Drużyny, które zagrają w finale nie mogą przekazać, ani odsprzedać swojej nagrody innej drużynie. Mogą odstąpić od przyjęcia nagrody – w takim przypadku oprócz pucharu otrzymają nagrody pocieszenia.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów sportowych oraz regulaminów Centrum Spartan przy
  ul. Krajewskiego 2, które są integralną częścią niniejszego regulaminu.

 2. Organizator zapewnia szatnie z pełnym węzłem sanitarnym na czas trwania meczu. Z szatni mogą korzystać wyłącznie zawodnicy uczestniczący w turnieju.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za rzeczy wartościowe
  i inny sprzęt zawodników, którzy korzystają z szatni przed, w trakcie i po meczu.

 1. Organizator zapewnia zawodnikom, podczas rozgrywanych meczy wodę źródlaną do picia.

 1. Organizator zapewnia zawodnikom piłki do rozgrzewki oraz piłki meczowe.

 1. Organizator zapewnia, podczas rozgrywania meczy, podstawowe środki medyczne: zamrażacz, bandaże. Inne środki medyczne leżą po stronie zawodnika.

 1. Po każdym meczu kapitanowie potwierdzają wynik oraz strzelców bramek organizatorowi.

 2. Zabrania się spożywania alkoholu podczas trwania zawodów. Zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających bezwzględnie nie mogą i nie będą dopuszczani do gry.

 1. Za kulturalne zachowanie się sympatyków drużyny odpowiada kapitan zespołu.
  W przypadku zakłócania spotkania i niekulturalnego zachowania się kibiców, sędzia ma prawo zakończyć spotkanie i przyznać walkowera na korzyść przeciwnej drużyny.

 1. Kibicom zabrania się przebywania na boisku, a także na ławkach rezerwowych które są wyłącznie do użytku drużyny.

 1. Drużyny, i ich zawodnicy, są zobowiązane do pozostawienia po sobie porządku i czystości – w obrębie swojej strefy zmian i ławki rezerwowej oraz w szatniach (wyrzucanie butelek itp.). Organizator ma prawo do egzekwowania od kapitana zespołu niniejszego zapisu.

 1. Drużyny, ich zawodnicy, a także kibice, są proszeni o przestrzeganie elementarnych zasad kultury i szacunku wobec zawodników drużyny przeciwnej, sędziego, organizatora i innych kibiców.

 1. Każda drużyna, na czas rozgrywania swoich meczy, może wywiesić banery, roll-upy, promujące swoich partnerów, sponsorów, z uwzględnieniem i poszanowaniem panujących zasad etycznych i biznesowych

 1. Rozgrywki XX Pucharu Ligi są imprezą rekreacyjną w rozumieniu ustawy o imprezach masowych i stosownym bezpieczeństwie.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie. Organizator zobowiązany jest do poinformowania uczestników o zmianie regulaminu.

 2. W sprawach spornych lub nie objętych regulaminem decyduje organizator turnieju.

Organizator: WCT SPARTAN

Zostaw odpowiedź