Regulamin Typera

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne i definicje
  1. Administratorem Typera Spartana jest Wrocławskie Centrum Treningowe Spartan (serwis dostępny pod adresem https://spartancup.pl) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lubińska 53, 53-623 Wrocław.
  2. Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części „Regulaminem”.
  3. Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:
   1. użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z serwisu https://spartancup.pl, niezależnie od faktu posiadania własnego profilu użytkownika w tym serwisie (tj. niezależnie od faktu umieszczenia w tym serwisie jakichkolwiek informacji na swój temat w ramach profilu użytkownika, niezależnie od posiadania konta, niezależnie od faktu zalogowania lub zarejestrowania). Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna.
   2. https://spartancup.pl – serwis o charakterze informacyjnym, umożliwiający między innymi przeglądanie informacji o wydarzeniach sportowych, wynikach imprez sportowych już zakończonych oraz trwających, jak również komentowanie i umieszczenie własnych autorskich przemyśleń na temat tych wydarzeń i wyników.
   3. informacje o użytkowniku – wszelkie dane o użytkowniku umieszczane przez użytkownika w serwisie https://spartancup.pl (w ramach profilu użytkownika); o zakresie informacji i ich treści decyduje dany użytkownik (użytkownik, którego informacje dotyczą). Serwis umożliwia umieszczenie (w sposób widoczny dla innych użytkowników) w szczególności następujących danych: login (nazwa użytkownika), awatar.
   4. konto – konto w serwisie https://spartancup.pl o określonym przez użytkownika loginie (nazwie użytkownika) i haśle, zakładane automatycznie po przesłaniu prośby do administratora. Hasło może być zmienione po zalogowaniu się na konto i wybraniu opcji zmiany hasła. Poprzez zalogowanie się na konto użytkownika użytkownik może dokonywać edycji danych ujętych w jego profilu na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu https://spartancup.pl
  1. Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu https://spartancup.pl
  2. Wszelkie działania w serwisie dokonane z użyciem danego loginu i hasła są traktowane jako działania dokonane przez uprawnionego użytkownika. Podawany przy rejestracji przez użytkownika adres e-mail jest wykorzystywany wyłącznie w celu autoryzacji zakładanego profilu. Edycja danych rejestracyjnych może nastąpić wyłącznie poprzez zalogowanie się danego użytkownika na własne konto i dokonanie odpowiednich zmian.
  3. Dla prawidłowego i pełnego korzystania z serwisu https://spartancup.pl konieczne są między innymi: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających korzystanie z Internetu (w szczególności komputera lub innego urządzenia pozwalającego na eksploatację zasobów Internetu), posiadanie odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla eksploatacji zasobów Internetu (np. przeglądarek internetowych) oraz łącza internetowego jak także dokonanie uwierzytelnienia konta użytkownika.
  4. Użytkownik może mieć tylko jedno konto. Posiadanie konta oraz profilu nie warunkuje możliwości korzystania z serwisu, a jedynie z określonych opcji serwisu (np. możliwości podpisywania komentarzy indywidualnym ustalonym przez użytkownika loginem oraz zamieszczenia awatara, o ile taki login nie jest lub nie był już wykorzystywany przez innego użytkownika zarejestrowanego). Użytkownik może uczestniczyć w serwisie poprzez udział w zabawie Typer Spartana.
  5. Każdy użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, niezależnie od tego, czy jest zalogowany lub zarejestrowany w serwisie, czy posiada profil użytkownika (i konto) w serwisie, czy też korzystanie z tego serwisu następuje w inny sposób (np. jako użytkownik niezalogowany lub niezarejestrowany).
  6. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w ramach podstawowej funkcjonalności oferowanej przez serwis (tj. niezależnie od faktu dokonania rejestracji, zalogowania, posiadania konta i profilu), ma prawo w szczególności:
   1. a. przeglądać ten serwis, w tym pliki i informacje umieszczone w serwisie przez siebie, innych użytkowników lub administratora Spartan Cup, wyszukiwać w serwisie poprzez udostępnione narzędzia wyszukiwania opublikowanych w serwisie wyników imprez sportowych, artykułów, komentarzy, profili i innych treści według zadanych kryteriów,
   2. b. opisywać i komentować umieszczone w serwisie wyniki sportowe, artykuły, komentarze, opinie, w tym podpisywać je pseudonimem lub loginem,
   3. c. brać udział w zabawie Typer Spartana na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  7. Warunkiem korzystania z serwisu jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek zakresie z serwisu oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu polegające na umieszczaniu w tym serwisie informacji na swój temat lub innych treści w serwisie oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich informacji (w tym zdjęć – wizerunków osobistych użytkowników). Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.
  8. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu informacji lub innych treści w serwisie odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik.
  9. Z tytułu korzystania z serwisu https://spartancup.pl nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie.
  10. Z serwisu użytkownicy mogą korzystać niezależnie od faktu posiadania konta i niezależnie od posiadania profilu użytkownika. Posiadanie konta umożliwia użytkownikowi założenie własnego profilu w serwisie (konto jest warunkiem posiadania profilu). Każdy użytkownik, niezależnie od faktu posiadania konta lub profilu, może przeglądać serwis.
  11. Podanie jakichkolwiek danych w profilu użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik samodzielnie określa zakres i treść danych, które zamierza udostępnić w ramach swojego profilu, przy czym podanie określonych danych jest warunkiem założenia profilu.
  12. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest użytkownik tego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta lub udostępnianie korzystania z konta.
  13. Każdy użytkownik serwisu jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami „netykiety”, zgodnie z celem, założeniami i charakterem serwisu.
  14. Naruszenie przez użytkownika któregokolwiek z postanowień poprzedzającego punktu stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia skutków takich zachowań, w tym usunięcia komentarzy, opinii lub innych odpowiednich treści i danych, usunięcia lub zablokowania profilu użytkownika i/lub konta danego użytkownika wraz z wszystkimi plikami, komentarzami, opiniami i innymi danymi zawartymi w danym profilu lub koncie.
 3. Zasady udziału w zabawie Typer Sportowy
  1. Organizatorem Zabawy jest Wrocławskie Centrum Treningowe Spartan z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Lubińskiej 53, 53-623 Wrocław zwany dalej „Organizator”.
  2. Zabawa organizowana jest pod nazwą „Typer Spartana” i zwana jest dalej „Zabawą”.
  3. Zabawa rozpoczyna się w dniu 21.02.2020 r. o godzinie 00:01. W ramach Zabawy będzie utworzony Typer, którego czas trwania jest określony czasem trwania rzeczywistych Wydarzeń Sportowych w ramach określonego czasu lub czasu trwania określonej Imprezy sportowej.
  4. Zabawa jest przeznaczona dla Użytkowników Serwisu www.spartancup.pl (dalej jako „Użytkownik serwisu”). W ramach Serwisu każdy Użytkownik może wziąć udział w Zabawie.
  5. Udział w Zabawie jest bezpłatny.
  6. W Zabawie wykluczone jest uczestnictwo tej samej osoby, jeśli korzysta ona z kilku kont założonych w Serwisie spartancup.pl, niezależnie, czy więcej niż jedno konto, z którego korzysta, zostało założone przez tą osobę i na jej rzecz, czy też korzysta z konta należącego do innej osoby.
  7. Organizator Zabawy może dodawać Wydarzenia Sportowe do Typera w dowolnym momencie; jednak część Wydarzeń Sportowych zostanie wprowadzonych do systemu przed rozpoczęciem Typera, tj. przed rozpoczęciem w czasie rzeczywistym pierwszego Wydarzenia Sportowego w ramach Typera.
  8. Uczestnik typuje sposób zakończenia Wydarzeń Sportowych na zasadzie podania końcowego wyniku. Uczestnik nie ma możliwości obstawiania szczegółowych dokonań poszczególnych zawodników drużyny podczas danego Wydarzenia Sportowego.
  9. Po dokonaniu wyboru przewidywanego sposobu zakończenia danego Wydarzenia Sportowego w ramach Typera Uczestnik może wycofać lub zmienić wybór przewidywanego sposobu zakończenia danego Wydarzenia Sportowego w ramach Typera. Na 2 godziny przed planowanym rozpoczęciem Wydarzenia Sportowego wybór ten ulega automatycznej blokadzie do czasu zaistnienia wyniku tego zdarzenia w czasie rzeczywistym.
  10. W momencie rozpoczęcia Typera wszyscy Uczestnicy rozpoczynają z ilością zero punktów na swoich kontach. W ramach Zabawy jest organizowany tylko jeden Typer.
  11. Użytkownik sam wybiera, co do których Wydarzeń Sportowych w ramach Typera chce wybrać sposób ich zakończenia. Uczestnik nie jest zatem zobligowany do systematycznego udziału w Zabawie.
  12. W przypadku, gdy dane Wydarzenie sportowe, z jakichkolwiek względów nie zostanie ukończone, tak, że nie zostanie poznany sposób jego zakończenia w rzeczywistości, dane Wydarzenie Sportowe w ramach Typera jest anulowane a Uczestnicy, którzy wzięli udział w typowaniu, mają pozostawioną liczbę punktów dotychczas zebranych w ramach Typera.
  13. W ramach Typera tworzony jest ranking Uczestników. W rankingu podawana jest nazwa Uczestnika, wskazana przy rejestracji jako „nickname”.
  14. Dla zwycięzców poszczególnych rund, jak również zwycięzców całej edycji przewidziane są nagrody od naszych partnerów.
  15. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Zabawie w przypadku uczestnictwa w Zabawie w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz innego naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany przy rejestracji. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.
  16. Reklamacje związane z Zabawą powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres [email protected]. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Typera (decyduje data otrzymania reklamacji). Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane.
  17. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
  18. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
  19. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne.
  20. Zabawa jest organizowana wyłącznie do celów rozrywkowych i nie może być używana w związku z jakąkolwiek formą hazardu.
  21. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Zabawy wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności błędy techniczne, wady, opóźnienia lub awarie dowolnego rodzaju, w tym w sposób nieograniczający usterki, przerwy lub odłączenia linii komunikacyjnych, dostęp do Internetu lub strony internetowej, sprzęt lub oprogramowanie; zakłócenia cyfrowe lub elektroniczne, np. wirusy; nieautoryzowaną interwencję człowieka, np. hakowanie.
  22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Zabawy wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
  23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Dziale, mają zastosowanie odpowiednie pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Dane osobowe
  1. Administratorem danych jest Wrocławskie Centrum Treningowe Spartan. Dane przetwarzane będą w celu udostępnienia serwisu i usług świadczonych z wykorzystaniem serwisu, dopasowania serwisu do Twoich zainteresowań, zapewnienia bezpieczeństwa serwisu, w tym wykrywanie różnego rodzaju botów i nadużyć, jak również w celu wykonywania pomiarów statystycznych i udoskonalania serwisu tak, żeby spełniał Twoje oczekiwania oraz, w niektórych sytuacjach w celu marketingu produktów lub usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług w ramach serwisu na Twoją rzecz (tą umową jest regulamin, który akceptujesz korzystając z serwisu). Odbiorcami Twoich danych czyli podmiotami, którym będziemy mogli przekazać Twoje dane zgodnie z obowiązującym prawem, będą podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie np. podwykonawcy naszych usług elektronicznych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście wyłącznie w przypadku gdy wystąpią z żądaniem przekazania im danych w oparciu o stosowną podstawę prawną. Masz prawo m.in. do żądania dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu w przewidzianych w prawie sytuacjach. Prawa te oraz sposób ich realizacji opisaliśmy w polityce prywatności.
  2. Z prawa do poprawiania danych osobowych użytkownik może skorzystać poprzez samodzielną edycję konta. Z żądania zaniechania przetwarzania przez Spartan Cup jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym użytkownik może skorzystać droga mailową na adres: [email protected]. Celem usunięcia konta użytkownik wysyła droga mailową prośbę o jego usunięcie.
  3. Administrator informuje, iż w przypadku założenia przez użytkownika konta, podany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail) jest wykorzystywany przez Spartan Cup, w szczególności do: przesyłania użytkownikowi (na jego żądanie) na podany adres e-mail hasła do konta.

Wrocław, 20.02.2020 r.