REGULAMIN XXVI edycji Ligi Spartan Cup Wiosna 2023

    1. Regulamin

XXVI edycji rozgrywek Amatorskiej Ligi Spartan Cup Wiosna 2023

    1. 1. CEL TURNIEJU:

 • Upowszechnianie i popularyzacja amatorskiej gry w piłkę nożną, jako formy spędzania czasu wolnego mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska,

 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku piłki nożnej.

    1. 2. ORGANIZATOR:

WROCŁAWSKIE CENTRUM TRENINGOWE SPARTAN Sp. z o.o., ul. Lubińska 53, 53 – 623 Wrocław.

    1. 3. TERMIN i MIEJSCE:

Termin: XXVI edycja –Wiosna 2023 – będzie rozegrana w miesiącach Marzec-Maj

Miejsce: boisko w Centrum Treningowym Spartan, ul. Krajewskiego 2, tel. 71/348 42 17

e-mail: [email protected];

telefon do koordynatora: 661 366 360, e-mail: [email protected];

Mecze ligowe będą rozgrywane w następujące dni:

poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 18:00 – 22:00; czwartki w godz. 18:00 – 20:30;

Terminarz zostanie dostarczony wszystkim uczestnikom ligi. Będzie również dostępny na stronie internetowej: www.spartancup.pl najpóźniej 5 dni po zakończeniu zapisów. Termin, godzinę rozpoczęcia meczu wyznacza organizator.

Po dokonaniu zgłoszenia, spełnieniu warunków formalnych i ustaleniu terminarza, organizator nie przewiduje przekładania terminów spotkań. Decydując się na udział w Lidze Spartan Cup, zgłoszona drużyna jest świadoma terminów rozgrywania spotkań.

    1. 4. STADION – MIEJSCE ROZGRYWANIA MECZÓW:

Boisko ze sztuczną trawą, wypełnione granulatem typu EPDM. Wymiary boiska: 40m x 60m. Bramki: 5m x 2m. Oświetlenie sztuczne – 4 zespoły lamp. Dla każdej drużyny szatnia-przebieralnia z pełnym węzłem sanitarnym. Ławki dla drużyn i zawodników rezerwowych. Bezpłatny, niestrzeżony parking.

    1. 5. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W lidze Spartan Cup mogą brać udział zespoły będące reprezentacjami firm, instytucji, urzędów, stowarzyszeń, rad osiedli, szkół wyższych, jak i grupy nieformalne.

 2. Każda drużyna musi posiadać nazwę i osobę reprezentującą ją w kontaktach z organizatorem (kapitan lub kierownik drużyny). Wypełniając kartę zgłoszenia, osoba zgłaszająca drużynę do turnieju, odpowiedzialna jest za zapoznanie zawodników z niniejszym regulaminem i przepisami.

 3. Udział w rozgrywkach mogą wziąć zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat (w wyjątkowych przypadkach 16 lat – wymagana pisemna zgoda prawnego opiekuna).

 4. W Spartan Cup mogą grać zawodnicy, którzy nie są zgłoszeni do rozgrywek OZPN krajowych, tj. III liga i ligi wyższe w sezonie 2022/2023.

 5. Każda drużyna może zgłosić max 25 zawodników. W bezpośrednim spotkaniu gra 7 zawodników: bramkarz + 6 zawodników w polu. Minimalna liczba zawodników, aby rozpocząć i kontynuować mecz to 6 zawodników: bramkarz + 5 zawodników w polu.

 6. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby zawodników, można zmienić lub uzupełnić skład do dnia, w którym będzie rozgrywana max 3 kolejka ligowa (danego zespołu, który chce dopisać zawodnika). W wyjątkowych przypadkach, np. kontuzja wykluczająca zawodnika z dalszych gier, poparta odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, istnieje możliwość dopisania w to miejsce nowego zawodnika – pisemną prośbę zespołu rozpatruje organizator. Wyjątek stanowią bramkarze – każdy zespół może dopisać nowego bramkarza w dowolnej chwili (zawodnik ten nie może grać w polu), pod warunkiem, że kadra drużyny nie przekroczy 26 zawodników. Nowego bramkarza trzeba zgłosić mailowo na minimum 2 godziny przed rozpoczęciem spotkania.

 7. W przypadku zagrania zawodnika niezgłoszonego do rozgrywek w odpowiednim terminie (tj. do trzeciej kolejki), po ujawnieniu tego faktu, wynik meczu lub meczów, w których grał nieuprawniony zawodnik (niezgłoszony), zostanie rozstrzygnięty walkowerem na korzyść przeciwnika.

 8. Zawodnik może wystąpić w trakcie ligi (dotyczy jednej edycji) tylko w jednym zespole, z wyjątkiem sytuacji, kiedy w lidze udział biorą dwie lub więcej drużyn o tej samej nazwie i z tej samej organizacji, ale grających
  w różnych grupach ligowych.

 9. Drużyny muszą posiadać jednorodne stroje sportowe z numerami na plecach koszulek (minimum koszulki
  w jednym kolorze lub jednakowe znaczniki). W przypadku braku numerów (lub powtarzających się numerów) drużyna ta musi założyć numerowane znaczniki (zapewniane przez organizatora), a kapitan danej drużyny jest zobowiązany do wpisania numerów znaczników do protokołu meczowego PRZED rozpoczęciem spotkania. Spotkanie nie może się rozpocząć bez wypełnienia protokołu meczowego, w przypadku gdy sędzia rozpocznie wcześniej spotkanie, koordynator ma prawo przerwać mecz w dowolnym momencie spotkania i zwrócić się do kapitana/ przedstawiciela drużyny o uzupełnienie protokołu. Jeśli zawodnicy kapitan/przedstawiciel drużyny odmówi – mecz nie będzie kontynuowany, a strona(y), która nie dopełniła formalności zostanie ukarana walkowerem. W przypadku kiedy obie drużyny mają podobne kolorystycznie stroje, organizator zapewnia znaczniki. Zakłada je drużyna, która w danym dniu pełni rolę gości.

 10. Obowiązkiem kapitana jest posiadanie opaski kapitańskiej.

 1. Dozwolone obuwie do gry w turnieju to lanki piłkarskie, turfy lub tzw. halówki, zakaz grania w butach – korkach typu wkręty (metalowe, plastikowe).

 2. Zachęcamy do zakładania ochraniaczy, aby zminimalizować ryzyko kontuzji.

 3. Zgłoszona drużyna ma obowiązek wytypować kapitana drużyny (kierownika drużyny, trenera), który będzie ją reprezentował w kontaktach z organizatorem. Do obowiązków kapitana będzie należało: Wypełnienie protokołu meczowego, dbanie o poprawne zachowanie się zawodników, dbanie o zachowanie porządku zawodników zarówno podczas meczu jak i po skończeniu spotkania. Kapitan odpowiada za niedopuszczenie do rozgrywek nieuprawnionego zawodnika.

 4. Zawodnik każdej drużyny zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem ligi i złożyć oświadczenie stwierdzające uczestnictwo w turnieju na własną odpowiedzialność (podpis własnoręczny na karcie zgłoszenia do ligi). Podpis kapitana przy karcie zgłoszenia jest również akceptacją regulaminu ligi przez wszystkich zawodników danej drużyny i obowiązkiem kapitana jest poinformowanie drużyny o treści regulaminu.

 5. Każdy zawodnik biorący udział w lidze Spartan Cup ma obowiązek posiadania na każdym meczu dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Organizator i sędzia mają prawo sprawdzenia tożsamości zawodników zgłoszonych do meczu. Sprawdzenie tożsamości może odbyć się również na wniosek jednej z drużyn pod warunkiem zgłoszenia organizatorowi tego zamiaru przed końcem spotkania. W przypadku stwierdzenia niezgodności z zapisami protokołu meczowego i listą zawodników zgłoszonych do ligi drużyna zostaje ukarana walkowerem.

 6. Zawodnicy uczestniczący w lidze Spartan Cup są zobowiązani we własnym zakresie poddać się badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia i zdolność do tego typu gry. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za udział osób niezdolnych do gry i wynikające z tego powodu wypadki (oraz za skutki wypadków) podczas gry.

 7. Zaleca się, aby zawodnicy ubezpieczyli się od NNW.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa w lidze Spartan Cup drużynom lub zawodnikom bez podania przyczyny.

 9. Następstwem za nieprzestrzeganie regulaminu lub przepisów gry może być walkower lub dyskwalifikacja
  z ligi. Dotyczy to i zawodników i drużyn. Orzeka to organizator.

 10. Każdy zawodnik zgłaszając się do udziału w Lidze Spartan Cup oświadcza, że podane dane osobowe są zgodne z prawdą i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującą ustawą oraz wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku (zdjęcia, filmy, itp.) wykonywane na zlecenie organizatora Ligi,
  a zamieszczane na użytek i promocję Ligi Spartan Cup na stronach internetowych, w prasie, radio i telewizji będących patronami medialnymi Ligi Spartan Cup. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek przez uprawnioną do tego osobę (kapitan lub kierownik drużyny) i odbiór regulaminu oraz przepisów gry w danej edycji ligi Spartan Cup, jest traktowane jako akceptacja otrzymanych regulaminów i przepisów przez wszystkich zawodników drużyny. Każdy zawodnik, który chce brać udział w rozgrywkach musi osobiście podpisać na karcie zgłoszenia zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia) przez organizatora.
  Każdy zawodnik ma prawo żądać dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Zawodnik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przesyłając wniosek mailowo na adres:
  [email protected]. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować usunięciem zawodnika z rozgrywek.

    1. 6. ZGŁOSZENIA:

Warunkiem udziału w lidze Spartan Cup – XXVI edycja, jest dokonanie zgłoszenia na karcie zgłoszenia w formie elektronicznej lub osobiście (w Centrum Spartan, ul. Krajewskiego 2) oraz dokonanie opłaty startowej
w odpowiedniej wysokości i terminie (patrz pkt. 7 regulaminu) – przelewem na konto, bądź też gotówką lub kartą płatniczą w Centrum Spartan, ul. Krajewskiego 2.

Za prawidłowe zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia i listy zawodników, podpisanej przez osobę reprezentującą drużynę oraz podpisy zawodników stwierdzające uczestnictwo na własną odpowiedzialność
w Lidze Spartan Cup (w przypadku zgłoszeń elektronicznych – skan). Brak spełnienia jednocześnie
obu warunków jest równoznaczny z niedopuszczeniem drużyny do udziału i nieujęciem drużyny w terminarzu rozgrywek.

Wpłat przelewem należy dokonać na konto: WCT SPARTAN – PKO BP SA I/O WROCŁAW

Numer konta: 51 1020 5226 0000 6702 0416 0990

W tytule wpłaty należy wpisać: udział w lidze Spartan Cup – XXVI edycja – /nazwa zespołu/.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Dotyczy to wszystkich przypadków, m.in. przypadków wykluczenia lub rezygnacji drużyn z rozgrywek, lub rozegrania mniejszej liczby spotkań z powodów niezależnych od organizatora, np. wycofania się którejś drużyny z rozgrywek.

W celu otrzymania faktury osoba reprezentująca zespół zgłoszony do rozgrywek zobowiązana jest:

 • przedstawić aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika uprawnienie do działania
  w imieniu danego podmiotu przez osobę reprezentującą zespół zgłoszony do rozgrywek lub przedstawić pełnomocnictwo do działania w imieniu podmiotu, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura i który zgłasza zespół do rozgrywek.

Zasady przydziału do poszczególnych grup ligowych w XXVI edycji Spartan Cup:

 • udział w Ekstraklasie w danej edycji mają zespoły, które zajęły miejsca od 1 – 6 w poprzedniej edycji
  + zwycięzca spotkania barażowego o Ekstraklasę + zespół z 1. miejsca z I ligi poprzedniej edycji. W przypadku wycofania (nie zgłoszenia) się jakieś drużyny z poprzedniego sezonu, pierwszeństwo udziału w Ekstraklasie mają kolejno: zespoły z niższej ligi z pierwszeństwem dla zespołu, który zajął w I lidze wyższe miejsce w poprzedniej edycji.

 • udział w I lidze w danej edycji mają zespoły:

  • z miejsc 3-7 1. ligi poprzedniego sezonu,

  • przegrany spotkania barażowego o Ekstraklasę,

  • zespół, który spadł z ekstraklasy,

  • mistrz 2. ligi.

Przydział drużyn do 1. ligi będzie dodatkowo zweryfikowany na koniec zapisów i jest również zależny od ilości drużyn, które się zgłoszą do rozgrywek.

 • -udział w II lidze w danej edycji mają zespoły:

  • z miejsc 3-8 2. ligi poprzedniego sezonu,

  • przegrany spotkania barażowego o 1. ligę,

  • zespół, który spadł z 1. ligi.

Stworzenie i liczba zespołów w II lidze jest zależny od ilości zapisanych drużyn do ligi.

 • III liga może zostać utworzona z nowych zespołów. Utworzenie i liczebność III ligi zależy od ilości zgłoszonych zespołów.

Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania „dzikiej karty” zespołom, które prezentują wysoki poziom
i przyporządkowania ich od razu do wyższej ligi (Ekstraklasa lub I liga).

Zgłaszając akces do udziału w Spartan Cup, osoba reprezentująca drużynę przyjmuje do wiadomości warunki jakie oferuje organizator Spartan Cup i nie będzie wnosić do nich zastrzeżeń. Dotyczy to w szczególności terminarza oraz godzin i dni rozgrywania spotkań.

    1. 7. OPŁATA ZA UDZIAŁ I TERMINY ZGŁOSZEŃ

1. Płatność całościowa w terminie do 05.03.2023r

Drużyny z poprzednich sezonów: 2700 zł – płatne całościowo (+150 zł zwrotnej kaucji**)

Nowe drużyny: 2800 zł – płatne całościowo (+ 150 zł zwrotnej kaucji** )

2. Płatność w 2 transzach w formie przedpłaty*:

• Drużyny z poprzednich sezonów 1400 zł do dnia 05.03.2023 r. oraz 1400  zł do dnia rozegrania trzeciego spotkania wg terminarza*. (razem 2800 zł)

• Drużyny nowe 1450 zł do dnia 05.03.2023. i 1450 zł do dnia rozegrania trzeciego spotkania wg terminarza * (razem 2900 zł)

W obu przypadkach – wpłacenie do 01 września roku Piłkarskiej Kaucji Zwrotnej w kwocie 150 zł **

Jeżeli drużyna nie uiści drugiej transzy opłaty po rozegraniu drugiej kolejki, zostaje automatycznie nie dopuszczona do dalszej gry i następnie skreślona z listy uczestników w XXV edycji Spartan Cup, bez prawa zwrotu wpłaconej I transzy wg pkt. 6 (zgłoszenia i opłaty

** Piłkarska Kaucja Zwrotna – kaucja 150zł,

Piłkarska Kaucja Zwrotna musi zostać wpłacona w osobnym przelewie na konto:

WCT Spartan – PKP BP SA I/O WROCŁAW

Numer konta: 51 1020 5226 0000 6702 0416 0990

W tytule należy wpisać: PIŁKARSKA KAUCJA ZWROTNA Spartan Cup – XXVI edycja – /nazwa zespołu/

Piłkarska Kaucja Zwrotna jest w pełni zwracana zespołom, które nie oddały żadnego meczu walkowerem – każdy walkower kosztuje zespół 50zł i będzie potrącony z kaucji. Kaucja wprowadzona na wniosek drużyn uczestniczących
w Spartan Cup. Piłkarska Kaucja Zwrotna będzie zwrócona na konto, z którego została wysłana najpóźniej do dnia 20 czerwca 2023r
. W przypadku deklaracji udziału drużyny w kolejnej edycji Spartan Cup, na wniosek kapitana drużyny, wpłacona Piłkarska Kaucja Zwrotna może zostać na koncie i zaliczona w poczet kolejnej edycji.

Brak wpłaty kaucji jest równoznaczny z niedopełnieniem formalności zgłoszeniowych i zespół może zostać zawieszony (mecze będą rozstrzygane jako walkowery), a po 3 walkowerach zostanie usunięty z ligi.

Uwaga! Za drużynę grającą w poprzednich edycjach uważa się drużynę, która posiada minimum 50% składu
z poprzedniej edycji występującej w jednej drużynie.

Dla promujących ligę Spartan Cup – wprowadzających nowe drużyny, przewidujemy dodatkowe bonusy: dodatkowe dwie godziny treningu od każdego przyprowadzonego zespołu. Warunek: drużyna wprowadzająca musi podać nazwę nowej drużyny i osobę do kontaktu w tej drużynie.

Opłata za udział w Pucharze Ligi

Opłata za udział w rozgrywkach ligowych Spartan Cup, jest automatycznie opłatą za udział w 1 rundzie Pucharu Ligi. Każda drużyna musi potwierdzić udział w Pucharze Ligi do dnia 20 marca 2023r.

Jest możliwość udziału w Pucharze Ligi drużyn nieuczestniczących w rozgrywkach ligowych. W takim przypadku drużyna jest zobowiązana przesłania zgłoszenia wraz z listą 15-stu zawodników do dnia 20 marca 2023r. na adres: [email protected] lub dostarczenie osobiście do recepcji.

W takim przypadku opłata za udział w Pucharze Ligi wynosi 300 PLN płatne całościowo do dnia 20 września 2022 roku na konto: WCT SPARTAN – PKO BP SA I/O WROCŁAW

Numer konta: 51 1020 5226 0000 6702 0416 0990

W tytule wpłaty należy wpisać: udział w Pucharze Ligi Spartan Cup – XXVI edycja – /nazwa zespołu/.

    1. 8. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW

Spartan Cup:

 1. Czas trwania meczu: 2 x 20 minut + 5 minut przerwy

 2. Drużyny 7 -osobowe (bramkarz + 6 zawodników w polu).

Aby spotkanie mogło być rozegrane, wymagane jest min. 6 zawodników: (bramkarz + 5 zawodników w polu).

 1. System każdy z każdym lub inny w zależności od liczby zgłoszonych zespołów.

 2. Liga zostanie podzielona na dwie lub trzy ligi:

  • Ekstraklasę – max liczba zespołów to 8,

  • I ligę – max liczba zespołów to 14 lub inny w zależności od liczby zgłoszonych zespołów, np. podział na dwie grupy, i dwie fazy rozrywek), w przypadku gdy będzie dość zespołów do stworzenia osobnej 2. ligi,
   1. liga będzie 8 zespołowa

  • II ligę – max liczba zespołów to 14 lub inny w zależności od liczby zgłoszonych zespołów, np. podział na dwie grupy, i dwie fazy rozrywek), w przypadku gdy będzie dość zespołów do stworzenia osobnej 3. ligi,
   2. liga będzie 8 zespołowa

  • III ligę – max liczba zespołów to 14 lub inny w zależności od liczby zgłoszonych zespołów, np. podział na dwie grupy, i dwie fazy rozrywek).

 1. System rozgrywek:

Ekstraklasa – każdy z każdym, mecz i rewanż (w sumie 14 meczy ligowych w sezonie)

I liga – każdy z każdym, jeden mecz lub inny system w zależności od liczby zgłoszonych zespołów.

II liga – każdy z każdym, jeden mecz lub inny system w zależności od liczby zgłoszonych zespołów.

III liga – każdy z każdym, jeden mecz lub inny system w zależności od liczby zgłoszonych zespołów.

 1. O kolejności w tabeli decydują:

  • większa liczba zdobytych punktów

  • wynik bezpośredniego spotkania między drużynami (w przypadku trzech lub więcej drużyn „mała tabela” uwzględniająca wynik bezpośrednich spotkań)

  • lepszy bilans bramkowy

  • większa liczba zdobytych bramek

  • losowanie

 1. W zależności od wyniku meczu drużyny otrzymują:

  • drużyna zwyciężająca – 3 punkty,

  • drużyna przegrywająca – 0 punktów,

  • w przypadku remisu, obie drużyny – 1 punkt. 8.

Spadek z Ekstraklasy:

Bezpośrednio: zespół z miejsca 8.

Pośrednio: zespół z miejsca 7, po barażu z drużyną z 2 miejsca I ligi.

8. Awans do Ekstraklasy:

Bezpośrednio: zespół z 1 miejsca z I ligi.

Pośrednio: zespół z 2 miejsca I ligi, po barażu z drużyną z 7. miejsca z Ekstraklasy.

9. Awans do I ligi:

Bezpośrednio: zespół z 1. miejsca z II. ligi

Pośrednio: zespół z miejsca 7, po barażu z drużyną z 2 miejsca II ligi.

10. Spadek z I ligi:

Bezpośrednio: zespół z 8. miejsca 1. ligi

Pośrednio: zespół z miejsca 7, po barażu z drużyną z 2 miejsca II ligi.

11. Awans do II ligi:

Bezpośrednio: zespół z 1. miejsca z III. Ligi

Pośrednio: zespół z miejsca 7, po barażu z drużyną z 2 miejsca III ligi.

12. Spadek z II ligi:

Bezpośrednio: zespół z 8. miejsca 2. ligi

Pośrednio: zespół z miejsca 7, po barażu z drużyną z 2 miejsca III ligi.

13. Drużyny zobowiązane są rozpoczynać spotkania punktualnie. W przypadku nie pojawienia się jednej z drużyn o czasie (lub brak wymaganej liczby zawodników), czas oczekiwania na rozpoczęcie spotkania wynosi 10 minut (od godziny wyznaczonej w terminarzu na stronie spartancup.pl). Jeśli po upływie tego czasu mecz się nie rozpocznie, drużynie obecnej (z kompletem zawodników) przyznawane jest zwycięstwo walkowerem.

 1. Drużyna, która nie stawi się na wyznaczone spotkanie lub nie będzie miała wymaganej liczby zawodników, oddaje mecz walkowerem. Odpisuje się jej „-1” pkt. i stosunek bramkowy 0:5. Każdy walkower kosztuje drużynę 50zł i opłata ta jest pobierana z kaucji, która jest pobierana na początku sezonu. Drużyny, które nie oddadzą żadnego meczu walkowerem dostają po sezonie pełen zwrot kaucji. Każda drużyna po trzecim walkowerze zostaje bezwzględnie usuwana z ligi i wszystkie kolejne mecze są weryfikowane jako walkowery (usunięcie drużyny nie wpływa na mecze wcześniejsze, których wynik pozostaje bez zmian).

 2. W przypadku niestawienia się obu drużyn i nieodbycia meczu w wyznaczonym terminie, mecz jest weryfikowany jako obustronna przegrana – walkower. Drużynom odpisuje się „-1” punkt w tabeli, w stosunku bramkowym 0:5 dla każdej drużyny.

 3. Mecze prowadzone są przez jednego sędziego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

 4. Rozgrywki prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek oraz w oparciu
  o przepisy gry w PZPN i Spartan.

Spartan Cup Puchar Ligi

Wszystkie zespoły zapisane do XXV edycji amatorskiej ligi Spartan Cup mają możliwość wzięcia udziału w 1. rundzie Pucharu Ligi, który jest osobną formą rozgrywek. Puchar Ligi zostanie rozegrany w trakcie trwania sezonu ligowego, kolejne rundy zostaną rozegrane w wybrane piątki lub inny dzień tygodnia, jeśli będzie taka możliwość.

1. Czas trwania meczu: 2 x 20 minut + 5 minut przerwy

2. Drużyny 7 -osobowe (bramkarz + 6 zawodników w polu).

Aby spotkanie mogło być rozegrane, wymagane jest min. 6 zawodników: (bramkarz + 5 zawodników w polu). 3.System rozgrywek:

 • 1 runda – podział na grupy 4-zespołowe oraz system pucharowy (każda drużyna wybiera system gry),

 • do 2 rundy awansuje 16 drużyn z miejsc z grup oraz z eliminacyjnej fazy pucharowej,

 • od drugiej rundy do finału obowiązuje system pucharowy (1 mecz),

Ilość grup oraz ilość zespołów w grupach i eliminacyjnej rundzie pucharowej zależy od ilości zgłoszonych drużyn do rozgrywek. System rozgrywek może ulec modyfikacji po zakończeniu zgłoszeń, modyfikacja jest uzależniona od ostatecznej liczby drużyn uczestniczących w Pucharze Ligi.

Ostateczny system rozgrywek pucharowych będzie uzależniony od ilości startujących w nich zespołów.

    1. 9. NAGRODY

Ekstraklasa:
1 miejsce – Puchar + talon na sprzęt sportowy
2 miejsce – Puchar
3 miejsce – Puchar 

I liga:
1 miejsce – Puchar +  + awans do Ekstraklasy
2 miejsce – Puchar +  + mecz barażowy
3 miejsce – Puchar 

II liga:
1 miejsce – Puchar  + awans do I ligi
2 miejsce – Puchar  + mecz barażowy
3 miejsce – Puchar 

Puchar Ligi:

1 miejsce – Puchar

2 miejsce – Puchar

Najlepsi zawodnicy:

Ekstraklasa:
Najlepszy bramkarz – statuetka
Najlepszy zawodnik – statuetka
Najlepszy strzelec – statuetka 

Najlepszy asystent – statuetka 

I, II, III liga:
Najlepszy bramkarz – Puchar
Najlepszy zawodnik – Puchar
Najlepszy strzelec – Puchar

Najlepszy asystent – statuetka

Przewidziane są również upominki dla najlepszego zawodnika danego tygodnia rozgrywek oraz dla zdobywcy najładniejszej bramki oraz autora najładniejszej parady bramkarskiej wybranej poprzez głosowanie.

    1. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów sportowych oraz regulaminów Centrum Spartan przy ul. Krajewskiego 2, które są integralną częścią niniejszego regulaminu.

 2. Mecze będą odbywały się bez względu na pogodę (w wyjątkowych przypadkach – np. burza z wyładowaniami atmosferycznymi lub opady śniegu – mecz może zostać przerwany lub odwołany).

 3. Organizator zapewnia szatnie z pełnym węzłem sanitarnym na czas trwania meczu. Z szatni mogą korzystać wyłącznie zawodnicy uczestniczący w Lidze Spartan Cup.

 4. W szatni mogą przebywać dwie drużyny. Klucze do szatni otrzymują kapitanowie lub upoważnieni przedstawiciele drużyny na 20 minut przed rozpoczęciem spotkania.

 5. Zawodnicy po skończonym meczu, mogą przebywać w szatni do 15 minut. Kapitanowie drużyn lub ich przedstawiciele są zobowiązani zdać klucze do szatni, po ww. Czasie, organizatorowi.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za rzeczy wartościowe i inny sprzęt zawodników, którzy korzystają z szatni przed, w trakcie i po meczu.

 7. Drużyny i zawodnicy, są zobowiązani podczas meczu do przebywania w swoich strefach zmianowych. Organizator zapewnia ławki rezerwowe dla grających drużyn.

 8. Organizator zapewnia zawodnikom, podczas rozgrywanych meczy, wodę źródlaną do picia.

 9. Organizator zapewnia zawodnikom piłki do rozgrzewki oraz piłki meczowe z atestem FIFA.

 10. Organizator zapewnia, podczas rozgrywania meczy, podstawowe środki medyczne: zamrażacz, plastry, bandaże. Inne środki medyczne leżą po stronie zawodnika.

 11. Protokół meczowy musi być wypełniony przed meczem przez kapitana lub upoważnionego zawodnika drużyny i potwierdzony czytelnym podpisem.

 12. Zawodnicy spóźnieni, mogą uczestniczyć w meczu od momentu wpisania ich do protokołu meczowego.

 13. Zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających bezwzględnie nie mogą uczestniczyć w spotkaniu i nie będą dopuszczani do gry.

 14. Za kulturalne zachowanie się sympatyków drużyny odpowiada jej kierownictwo. W przypadku zakłócania spotkania i niekulturalnego zachowania się kibiców, sędzia ma prawo zakończyć spotkanie i przyznać walkowera na korzyść przeciwnej drużyny.

 15. Kibicom zabrania się przebywania na boisku, a także na ławkach rezerwowych które są wyłącznie do użytku drużyny.

 16. Protesty przyjmowane są na piśmie, najpóźniej do 48 godzin po rozegranym meczu. Protest rozstrzyga organizator i informuje zainteresowane strony do trzech dni od złożenia protestu.

 17. W przypadku zgłoszenia protestu przez jedną z drużyn, organizator nie ma obowiązku powiadamiania stron niezainteresowanych protestem.

 18. Drużyny i ich zawodnicy, są zobowiązane do pozostawienia po sobie porządku i czystości – w obrębie swojej strefy zmian i ławki rezerwowej oraz w szatniach (wyrzucanie butelek itp.). Organizator ma prawo do egzekwowania od kapitana zespołu niniejszego zapisu.

 1. Jeśli piłka zostanie wykopnięta poza teren Centrum, zawodnik rezerwowy drużyny, która to uczyniła zobowiązany jest udać się po nią. W przypadku braku zawodnika z rezerwy, proszony jest o to zawodnik
  z zespołu przeciwnego.

 2. Drużyny, ich zawodnicy, a także kibice, są proszeni o przestrzeganie elementarnych zasad kultury i szacunku wobec zawodników drużyny przeciwnej, sędziego, organizatora i innych kibiców.

 3. Każda drużyna, na czas rozgrywania swoich meczy, może wywiesić banery, roll-upy, promujące swoich partnerów, sponsorów, z uwzględnieniem i poszanowaniem panujących zasad etycznych i biznesowych.

 4. Wyniki ze spotkań, relacje pisemne, zdjęciowe, filmowe, będą na bieżąco zamieszczane na stronie Ligi Spartan Cup. Wyniki będą zamieszczane tego samego dnia lub najpóźniej dnia następnego.

 5. Zgłoszenie się do rozgrywek w Spartan Cup jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu.

 6. Parking jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich klientów centrum WCT Spartan Krajewskiego, w tym wszystkich uczestników ligi Spartan Cup. Jednocześnie organizator informuje, że za szkody powstałe w wyniku przypadkowych uderzeń piłką nie ponosi odpowiedzialności.

 7. Amatorska Liga Spartan Cup jest imprezą rekreacyjną w rozumieniu ustawy o imprezach masowych
  i stosownym bezpieczeństwie.

 8. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora rozgrywek.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że:

 • Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń oraz wizerunku jest WCT Spartan z o.o (organizator imprezy) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Lubińsiej 53. Można się z nami skontaktować poprzez adres e-mail: [email protected], telefonicznie pod numerem +48 71 48 42 17 lub pisemnie na adres siedziby.

 • W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z wyznaczonym w spółce Inspektorem Ochrony Danych poprzez email: [email protected].

 • Dane które Pan podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu organizacji Ligi Spartan Cup Wiosna 2022 oraz prowadzenia działań promocyjnych, informacyjnych i marketingowych o działalności WCT Spartan z o.o. zawierających informacje o Lidze Spartan Cup Wiosna 2022 na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

 • Podane dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które z nami współpracują przy organizacji turnieju m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych – przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami, wyłącznie
  w zakresie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w

 • Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem

 • Podane dane osobowe będą przetwarzane przez czas organizacji turnieju oraz przez czas prowadzenia działań promocyjnych, informacyjnych i marketingowych o działalności WCT Spartan Sp. z o.o. zawierających informacje o rozgrywkach, a następnie przez czas do wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów szczególnych dotyczących obowiązków podatkowych, księgowych i

 • Posiada Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu

 • Ma Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

 • Podanie przez Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – uczestnictwa w niniejszej imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Pana
  w imprezie

Organizator : WCT Spartan, Wrocław, 15.02.2023r.